Záhonyi vámosok – Házi őrizetből letartóztatásba kerültek kilencen


Házi őri­zet­ből elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ba he­lyez­te a zá­ho­nyi vesz­te­ge­té­ses ügy ki­lenc gya­nú­sí­tott­ját a Nyíregyházi Törvényszék – tá­jé­koz­tat­ta Toma Attila bí­ró, szó­vi­vő­he­lyet­tes pén­te­ken az MTI-t.

Július vé­gén a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ti­zen­nyolc pénz­ügy­őrét és há­rom ci­vilt gya­nú­sí­tott meg az uk­rán ha­tár men­ti ci­ga­ret­ta­csem­pé­szet tá­mo­ga­tá­sá­val. Közülük ak­kor a bí­ró­ság ki­lenc pénz­ügy­őrt és két ci­vilt elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ba he­lye­zett, nyolc NAV-os mun­ka­társ va­la­mint egy ci­vil ese­té­ben pe­dig há­zi őri­ze­tet ren­delt el.

A Nyíregyházi Törvényszék má­sod­fo­kon el­jár­va most meg­vál­toz­tat­ta a dön­tést: hi­va­ta­li kö­te­le­zett­sé­get meg­szeg­ve el­kö­ve­tett vesz­te­ge­tés el­fo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek mi­att elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ba he­lyez­te az ed­dig há­zi őri­zet­ben lé­vő gya­nú­sí­tot­ta­kat is.

Valamennyiüket a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se so­rán ho­zan­dó ha­tá­ro­za­tig, de leg­fel­jebb 30 nap­ra he­lyez­te a tör­vény­szék elő­ze­tes­be szö­kés, el­rej­tő­zés, to­váb­bá az el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, meg­ne­he­zí­té­sé­nek a ve­szé­lye mi­att. Az in­dok­lás­ban sze­re­pel a szer­ve­zett el­kö­ve­tés és a bűn­cse­lek­mény tár­gyi sú­lyá­nak je­len­tő­sé­ge is, kü­lö­nös fi­gye­lem­mel ar­ra, hogy a gya­nú­sí­tot­tak ter­hé­re ró­ha­tó bűn­cse­lek­mé­nyek szá­ma nö­ve­ked­het – kö­zöl­te Toma Attila.