Határblokádot terveznek a krími tatárokHatárblokádot terveznek a krími tatárok – jelentette be vezetőjük, Refat Csubarov.

Ïðåäñåäàòåëü Ìåäæëèñà êðûìñêîòàòàðñêîãî íàðîäà Ðåôàò ×óáàðîâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî èçáðàíèþ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 9 ÿíâàðÿ 2015 ã. Â ýòîò äåíü â Êèåâå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè ïî èçáðàíèþ äèðåêòîðà íàöèîíàëüíîãî Àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî Óêðàèíû. Ãëàâîé êîíêóðñíîé êîìèññèè ñòàë ðóêîâîäèòåëü Ìåäæëèñà êðûìñêîòàòàðñêîãî íàðîäà Ðåôàò ×óáàðîâ. Ôîòî Ìèõàèëà Ìàðêèâà / POOL / ÓÍÈÀÍ

A Krím félszigeten élő krími tatárok parlamentjének számító Medzslisz elnöke erről hétfői kijevi sajtótájékoztatóján beszélt. Az akciójukat szeptember 20-ra vagy 21-re tervezik Herszon megye és a félsziget közötti egyik hivatalos határátkelőhelyen.

Demonstrációjukkal arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a félszigeten őshonos kisebbségnek számító krími tatároknak üldöztetést, repressziót kell elszenvedniük. Arra szeretnék kérni a világ vezetőit, hogy tovább szigorítsanak az Oroszországgal szembeni szankciókon.