Jótékonysági koncertet szervez Kárpátalja javára Szentendre


Jótékonysági kon­cer­tet szer­vez a kár­pát­al­jai ma­gya­rok ja­vá­ra Szentendre a Söndörgő együt­tes köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A be­reg­szász-bul­csúi re­for­má­tus egy­ház­köz­sé­get tá­mo­ga­tó kon­cer­tet ok­tó­ber 25-én tart­ják a szent­end­rei könyv­tár szín­ház­ter­mé­ben.
A kez­de­mé­nye­ző Petricskó Zoltán al­pol­gár­mes­ter az MTI-ek el­mond­ta, hogy mint Kárpátaljáról szár­ma­zó em­ber, és mint az ön­kor­mány­za­ti tes­tü­let tag­ja is fon­tos­nak tar­tot­ta, hogy se­gít­sék az ot­ta­ni, na­gyon ne­héz kö­rül­mé­nyek kö­zött élő ma­gya­ro­kat. Hozzátette, a te­le­pü­lés a kor­mány fel­hí­vá­sá­ra már ko­ráb­ban be­kap­cso­ló­dott ab­ba a prog­ram­ba, amely­ben vá­ro­sok nyúj­ta­nak se­gít­sé­get egy-egy ki­sebb kár­pát­al­jai ma­gyar kö­zös­ség­nek.

Az al­pol­gár­mes­ter em­lé­kez­te­tett ar­ra, hogy a 24 ezer la­ko­sú Beregszász fe­le ma­gyar aj­kú, és a kon­cert­ből be­fo­lyó összeg­gel a vá­ros­hoz csa­tolt Bulcsút kí­ván­ják tá­mo­gat­ni, amely­nek re­for­má­tus kö­zös­sé­ge so­kat tesz a hit ápo­lá­sá­ért, az iden­ti­tás, a ha­gyo­má­nyok meg­őr­zé­sé­ért.

“Amikor a he­lyi pres­bi­té­ri­um se­gít­sé­gért for­dult a vá­ros­hoz, öröm­mel lát­tunk ne­ki a fel­adat­nak Gyürk Dorottya kul­tu­rá­lis al­pol­gár­mes­ter­rel, és egy jó­té­kony­sá­gi kon­cert mel­lett dön­töt­tünk” – mond­ta Petricskó Zoltán.

A Szentendréhez ezer szál­lal kö­tő­dő, ma már a vi­lág­ban is jól is­mert Söndörgő együt­test fel­ke­res­ve Eredics Áron, a ze­ne­kar ve­ze­tő­je azon­nal igent mon­dott a fel­ké­rés­re – em­lé­ke­zett vissza az al­pol­gár­mes­ter.

Petricskó Zoltán ki­emel­te, a kon­cert nem­csak ka­ri­ta­tív szem­pont­ból fon­tos, de az együt­tes szá­má­ra is je­len­tős ese­mény, mert le­mez­be­mu­ta­tó kon­cert. Október je­le­nik meg ugyan­is új al­bu­muk, amely az együt­tes 20., ju­bi­le­u­mi évé­nek “ko­ro­ná­ja”, és az el­múlt 5-6 év kon­cert­fel­vé­te­le­i­ből vá­lo­gat, szá­mos ku­ri­ó­zu­mot fel­vo­nul­tat­va.

A szent­end­rei kon­cert kü­lön­le­ges­sé­ge még, hogy meg­hív­ták az ok­tó­ber 21-én Budapesten meg­ren­de­zen­dő World Music Expo kül­föl­di ven­dé­ge­it is, ba­rá­to­kat, ze­né­sze­ket, ze­nei szak­em­be­re­ket, szer­ve­ző­ket Kanadából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, Angliából. “A dél­szláv ze­nét ját­szó együt­tes szá­má­ra ugyan­is fon­tos volt az is, hogy ven­dé­ge­ik meg­is­mer­jék vá­ro­sun­kat, azt a vi­dé­ket, mely­nek nép­ze­nei ha­gyo­má­nya­it ápol­ják” – tet­te hoz­zá.

(MTI)