Végezni akartak Viktor Sokin főügyésszel

Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Óêðàèíû Âèêòîð Øîêèí âî âðåìÿ áðèôèíãà â Êèåâå, 2 íîÿáðÿ 2015 ã. Â ýòîò äåíü â Êèåâå ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðàèíû Âèêòîðà Øîêèíà è ïðåäñåäàòåëÿ Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû Âàñèëèÿ Ãðèöàêà îòíîñèòåëüíî ñîáûòèé â ãîðîäå Äíåïðîïåòðîâñê. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Bérgyilkos lőhetett rá hétfő este Viktor Sokin főügyész hivatali ablakára – jelentette ki Anatolij Matiosz katonai főügyész.

Elmondta, kijevi idő szerint november másodikán, hétfő este 21 óra 52 perckor adták le a három lövést Sokin dolgozószobájának egyik ablakára. Akkor a főügyész éppen beosztottjaival értekezett. A lövéseket úgy adták le, hogy azok a főügyész fejét, nyakát találták volna el. Sokin életét az mentette meg, hogy az ablaka golyóálló. Más esetben már nem élne, tette hozzá a katonai főügyész.

Matiosz elmondta azt is, hogy a mesterlövész pontosan ismerhette a hivatali szoba berendezését, tudta, hol foglal helyet a főügyész, milyen szögben kell lőnie.