Az ukrán elnök megvizsgálta a Darth Vader kormányfői kinevezésére benyújtott petíciót


Petro Porosenko uk­rán el­nök vá­la­szolt ar­ra csü­tör­tö­kön a pe­tí­ci­ó­ra, amely­nek szer­ző­je azt kez­de­mé­nyez­te, hogy ne­vez­ze ki Darth Vadert mi­nisz­ter­el­nök­ké. A Csillagok Háborúja ame­ri­kai film­so­ro­zat hír­hedt fő­go­no­sza Ukrajnában egy hi­va­ta­lo­san be­jegy­zett po­li­ti­kai szer­ve­zet, az Internet Párt ve­ze­tő­je.
A “sö­tét nagy­úr” mi­nisz­ter­el­nö­ki ki­ne­ve­zé­sé­re vo­nat­ko­zó meg­ke­re­sés­sel azért kel­lett az ál­lam­fő­nek ko­mo­lyan fog­lal­koz­nia, mert au­gusz­tus vé­gén alá­írt egy ren­de­le­tet ar­ról, hogy az ál­lam­pol­gá­rok pe­tí­ci­ót ter­jeszt­het­nek elé hi­va­ta­los hon­lap­ján, és ha egy kér­dés­hez leg­alább 25 ezer tá­mo­ga­tó alá­írás ér­ke­zik be há­rom hó­nap alatt, azt kö­te­le­ző­en meg kell vizs­gál­nia, és vá­la­szol­nia kell rá. A Darth Vader ki­ne­ve­zé­sét kez­de­mé­nye­ző pe­tí­ci­ó­hoz pe­dig össze­gyűlt több mint 25 ezer tá­mo­ga­tó alá­írá­sa. A meg­ke­re­sést az Internet Párt tag­ja, Yoda Vladimirovics Mester nyúj­tot­ta be szep­tem­ber 8-án.

Porosenko vá­la­szá­ban em­lé­kez­te­tett ar­ra, hogy az uk­rán al­kot­mány sze­rint a mi­nisz­ter­el­nö­köt az ál­lam­fő elő­ter­jesz­té­se alap­ján a par­la­ment ne­ve­zi ki. Az el­nök­nek vi­szont azt a sze­mélyt kell a tör­vény­ho­zás elé ter­jesz­te­nie kor­mány­fő-je­lölt­ként, akit a par­la­men­ti frak­ci­ók ja­va­sol­tak.

A köz­vet­le­nül az ál­lam­fő­nek be­nyújt­ha­tó elekt­ro­ni­kus pe­tí­ció le­he­tő­sé­ge lát­ha­tó­an nép­sze­rű lett az uk­rá­nok kö­ré­ben. Az el­nö­ki hi­va­tal tá­jé­koz­ta­tá­sa sze­rint az el­ső egy hó­nap­ban már több mint ezer pe­tí­ció ér­ke­zett be az el­nö­ki hon­lap­ra. Több kez­de­mé­nye­zés már meg­ha­lad­ta a 25 ez­res tá­mo­ga­tott­sá­got. Ezek kö­zött van egy pe­tí­ció ar­ra vo­nat­ko­zó­an, hogy ren­dez­ze­nek nép­sza­va­zást Ukrajna NATO-csatlakozásáról és az, amely kez­de­mé­nye­zi az ut­cán sze­me­te­lők meg­bír­sá­go­lá­sát.

Az Internet Párt az utób­bi évek­ben szin­te min­den vá­lasz­tá­son el­in­dult, je­lölt­jei va­la­mennyi­en a Csillagok Háborúja hő­sei. A nyil­vá­nos­ság előtt ki­zá­ró­lag kosz­tüm­ben mu­tat­koz­nak, ki­lé­tü­ket nem fe­dik fel. Vezetőjük, Darth Vader in­dult ta­valy az ál­lam­fői tiszt­sé­gért is. Az ok­tó­ber 25-én meg­ren­de­zett hely­ha­tó­sá­gi vá­lasz­tá­so­kon a dél-uk­raj­nai Odesszában in­dul­tak a párt je­lölt­jei Darth Vader Blokkja né­ven, és meg­le­pő­en jó ered­ményt ér­tek el: a “sö­tét nagy­úr” párt­já­ra a nem hi­va­ta­los ada­tok sze­rint mint­egy hét­ez­ren sza­vaz­tak, ami az összes voks 2,74 szá­za­lé­ka,. Ezen fe­lül csak­nem öt­ezer sza­va­za­tot ka­pott Darth Vader, mint pol­gár­mes­ter­je­lölt, ami­vel a vok­sok 1,85 szá­za­lé­kát sze­rez­te meg. Ezzel ugyan még nem sze­rez­ték meg a pol­gár­mes­ter­sé­get és ta­nács­ta­gok sem le­het­nek, hi­szen a be­ju­tá­si kü­szöb öt szá­za­lék, de az el­ért ered­mény ak­kor is fi­gye­lem­re mél­tó.

A vi­lág­saj­tót be­jár­ta a hír, hogy a hely­ha­tó­sá­gi vá­lasz­tás nap­ján Odesszában a rend­őrök őri­zet­be vet­ték a párt egyik je­lölt­jét, Csubakkát, mert il­le­gá­li­san kam­pá­nyolt és nem volt haj­lan­dó iga­zol­ni ma­gát, egy Darth Vader jel­mezt vi­se­lő fér­fi­nak pe­dig nem en­ged­ték, hogy sza­vaz­zon, mert nem vet­te le a si­sak­ját.
(MTI)