Porosenko–Kolomojszkij háttéralkuLétezik egy megállapodás Petro Porosenko és Igor Kolomojszkij között – közölte a tsn.ua.

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî è ïðåäñåäàòåëü Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Èãîðü Êîëîìîéñêèé âî âðåìÿ âñòðå÷è â Êèåâå, â ñðåäó, 25 ìàðòà 2015 ã. Ôîòî Ïàëèí÷àê Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Erről az utóbbi nyilatkozott. A dúsgazdag üzletember elmondta, közte és az államfő között létrejött egy alku, miszerint garantáltan békén hagyják egymást. Ebben a paktumban szerepel az is, hogy az állam nem fogja kimozdítani Kolomojszkijt az Ukrnafta és az Ukrtransznafta berkeiben betöltött szerepéből. Cserébe az üzletembernek médiaérdekeltségein keresztül nem volna szabad támadnia az elnököt.

Kolomojszkij viszont bevallotta, nap mint nap felrúgja ezt a megállapodást, ugyanis az általa birtokolt 1-1 tévécsatorna olyanokat közöl, amiket nem lenne szabad. Elárulta, a hatalom minden lehetséges módon igyekszik őt megfosztani tévécsatornájától, de ez nem fog sikerülni.