32 ezer hrivnyás nyomozói fizetés

Íîâîíàçíà÷åííûé äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî Óêðàèíû Àðòåì Ñûòíèê âî âðåìÿ öåðåìîíèè ïðåäñòàâëåíèÿ â Êèåâå, 16 àïðåëÿ 2015 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî íàçíà÷èë àäâîêàòà Àðòåìà Ñûòíèêà íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Az újonnan létrehozott korrupcióellenes ügynökség 1 milliárd hrivnyát kért megfelelő működésének biztosítására, de a 2016-os büdzsé tervezetében a számukra „csak” 425 millió hrivnya rendelkezésre.

Az ügynökség vezetője, Artem Szitnik azt is közölte, milyen fizetésük lesz a náluk dolgozó nyomozóknak. Eszerint 32 ezer hrivnyára számíthatnak a korrupcióellenes ügynökség detektívjei. Feladatuk elsősorban az állami szektorban történő visszaélések, korrupciós ügyek felderítése lesz.

A hivatal voltaképp már felállt, de érdemi munkát nem fejtenek ki.