Késik a döntés az Oroszország elleni uniós szankciók meghosszabbításáról


Olaszország vá­rat­lan köz­be­lé­pé­se mi­att ké­sik a szer­dá­ra várt dön­tés az Oroszország el­len Ukrajna de­sta­bi­li­zá­lá­sa mi­att el­ren­delt uni­ós gaz­da­sá­gi szank­ci­ók meg­hosszab­bí­tá­sá­ról. Az EU-tagországok uni­ó­hoz akk­re­di­tált nagy­kö­ve­tei szer­dán ter­vez­tek meg­ál­la­pod­ni a bün­te­tő­in­téz­ke­dé­sek ha­tá­lyá­nak hat hó­nap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ról. Az ügyet jól is­me­rő il­le­té­ke­sek nem szá­mí­tot­tak ko­mo­lyabb vi­tá­ra az ülé­sen, mi­vel a nyu­ga­ti or­szá­gok, köz­tük uni­ós ve­ze­tők már ko­ráb­ban meg­egyez­tek a szank­ci­ók ki­ter­jesz­té­sé­ről a vi­lág 19 leg­na­gyobb gaz­da­sá­gát és az Európai Uniót tö­mö­rí­tő G20-csoport no­vem­be­ri csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Annak el­le­né­re, hogy a G20-csúcson Matteo Renzi olasz kor­mány­fő is ál­dá­sát ad­ta az orosz gaz­da­sá­got súj­tó kor­lá­to­zá­sok meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, brüssze­li dip­lo­ma­ták sze­rint Róma elé­ge­det­len volt az­zal, hogy a szer­dai nagy­kö­ve­ti ta­nács­ko­zá­son nem ter­vez­tek ér­dem­ben fog­lal­koz­ni a kér­dés­sel.

“Vitát kez­de­mé­nyez­tünk a kér­dés­ről” – mond­ta Tiziana d’Angelo, az Európai Unióhoz akk­re­di­tált olasz nagy­kö­vet­ség szó­vi­vő­je.

Diplomáciai for­rá­sok sze­rint a nagy­kö­ve­tek csü­tör­tö­kön pró­bál­hat­nak is­mét dön­te­ni a szank­ci­ók­ról, és ha ez nem si­ke­rül, ak­kor az uni­ós kül­ügy­mi­nisz­te­rek hét­fői ta­ná­cso­zá­sán ke­rül­het elő új­ra a kér­dés. Mások sze­rint az olasz mi­nisz­ter­el­nök a de­cem­ber 17-18-i EU-csúcson kí­ván tár­gyal­ni a bün­te­tő­in­téz­ke­dé­sek ügyé­ről.

Egyre töb­ben szor­gal­maz­zák, hogy mű­köd­je­nek együtt szo­ro­sab­ban Vlagyimir Putyin orosz el­nök­kel az Iszlám Állam (IÁ) ne­vű dzsi­ha­dis­ta szer­ve­zet el­le­ni küz­de­lem­ben a no­vem­ber 13-i pá­ri­zsi ter­ror­tá­ma­dá­so­kat kö­ve­tő­en, ame­lyek­ben 130 em­ber halt meg.

Az EU ta­valy jú­li­us­ban dön­tött az uk­raj­nai konf­lik­tus kap­csán Oroszország el­len el­ren­delt szank­ci­ók­ról. Az in­téz­ke­dé­sek ér­tel­mé­ben kor­lá­toz­zák egyes orosz ban­kok és vál­la­la­tok hoz­zá­fé­ré­sét az eu­ró­pai tő­ke­pi­ac­hoz, va­la­mint tilt­ják a fegy­ve­rek és a ka­to­nai jel­le­gű vég­fel­hasz­ná­lás­ra szánt, egyéb­ként ket­tős ren­del­te­té­sű ter­mé­kek, to­váb­bá bi­zo­nyos ener­ge­ti­kai tech­no­ló­gia ex­port­ját Oroszországba.

Az uni­ós tag­ál­la­mok jú­ni­us­ban ar­ról dön­töt­tek, hogy 2016. ja­nu­ár 31-éig meg­hosszab­bít­ják az Ukrajna el­le­ni orosz ag­resszi­ós cse­lek­mé­nyek mi­att élet­be lép­te­tett gaz­da­sá­gi bün­te­tő­in­téz­ke­dé­se­ket.

(MTI)