Három körzetben kezdték meg az aknamentesítést

TAS21: JUGOSLAVIA. NOVEMBER 9. Field engineers of Russian sapper unit seen searching mines in Kosovo. On the whole sappers of Russian contingent, integrant to the Russian Peacemaking Forces in Jugoslavia, have desactivated over 10 thousand AP, AT and cluster mines and not blasted bombs. (Photo by Sergei Metelitsa / ITAR-TASS) ----- ÒÀÑ36 Þãîñëàâèÿ. 9 íîÿáðÿ. Ñàïåðû ðîññèéñêîãî âîèíñêîãî êîíòèíãåíòà çà âðåìÿ ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â Êîñîâî íà òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíèÿ ðîññèéñêèõ ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë îáåçâðåäèëè ñâûøå 10 òûñÿ÷ ïåõîòíûõ, ïðîòèâîòàíêîâûõ, êàññåòíûõ ìèí, íåðàçîðâàâøèõñÿ àâèàáîìá. Íà ñíèìêå: ðàçìèíèðîâàíèå âåäóò áîéöû èíæåíåðíî-ñàïåðíîé ðîòû ÐÂÊ â Êîñîâî. Ôîòî Ñåðãåÿ Ìåòåëèöû (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

Egyszerre három donbásszi területen kezdődött meg az aknamentesítés. Erről a közös ellenőrző és koordináló központ képviselője nyilatkozott – közölte a TASZSZ.

A képviselő szava szerint az uglegorszki hőerőműtől tartó Makejevkáig tartó távvezeték területén, a Majorszktól Zajcevóig tartó egyes és kettes számú központi vonalon, illetve a Sziverszkij-Donyec csatornájának – Donbássz Marjorszk – Gorlovka vonalán kezdődtek meg a munkálatok.

„Az aknamentesítés már megkezdődött. Ez egy kiemelt terület”

– mondta forrás megjegyezve, hogy a Sziveszkij Donyec – Donbássz csatorna területén néhány huzalos bombát is találtak. A tervek szerint a vízcsőhálózat körüli aknamentesítést január 31-re, a villamos hálózatok területének aknamentesítését pedig január 29-re fejezik be.

A donbásszi konfliktus kezdete óta a vízszolgáltatás az egyik legélesebb probléma. A Sziverszkij Donyec – Donbássz csatorna az egyetlen ivóvíz forrás, ami ellátja a Donyecki Népköztársaság területét, ami 2014 augusztusában a bombázások miatt komoly sérüléseket szenvedett. Az állandó bombázások és az aknák miatt életveszélyessé vált a csatorna karbantartása. 2015 decemberében sikerült megállapodni Minszkben számos terüle aknamentesítéséről.