Magukra hagyta az állam a kárpátaljai rákbetegeketA Kárpátaljai Megyei Onkológiai Gondozónak nincs pénze a betegek gyógyítására. Az állam csak tavaly 3,5 millió hrivnyával maradt adósa az intézménynek, az idén sem számíthatnak a helyzet javulására – tudta meg a Karpatnews ukrán portál.

Ïàöèåíòêà îíêîãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ðàêà â îäíîé èç ïàëàò â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 4 ôåâðàëÿ 2010 ã. 4 ôåâðàëÿ - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ ðàêà. Ðàê ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé ïðè÷èíîé ñìåðòè âî âñåì ìèðå. Ïî îöåíêàì ÂÎÇ, áåç íàäëåæàùèõ âìåøàòåëüñòâ çà ïåðèîä ñ 2005 ïî 2015 ãã. îò ðàêà óìðåò 84 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ëîêàëèçàöèè ðàêà â Óêðàèíå, êàê è âî âñåì ìèðå, ýòî: ëåãêèå – ÷èñëî íîâûõ ñëó÷àåâ çëîêà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàíèé â íèõ êàæäûé ãîä (âî âñåì ìèðå) ïðåâûøàåò 1 200 òûñ., çàòåì ñëåäóåò ìîëî÷íàÿ æåëåçà – áîëåå 1 050 òûñ. ñëó÷àåâ, òîëñòûé êèøå÷íèê – 943 òûñ. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

A regionális 21-es tv-csatorna stábja forgatott Kárpátalja egyetlen ilyen jellegű szakintézményében. Andrij Ruszin főorvos sajnálattal állapította meg, hogy

az állam nem tud gondoskodni a drága gyógyszerek beszerzéséről.

A készítményeket kénytelenek maguk a betegek megvenni. Márpedig egy kemoterápiás kezelés akár 50-70 ezer hrivnyába is belekerülhet. Kárpátalján húszezer daganatos beteget tartanak nyilván. Csak tavaly háromezerrel nőtt a számuk. A páciensek többsége képtelen ekkora összeget előteremteni, értelemszerűen csökkennek az életben maradási esélyeik.

2015-ben az állam 3,5 millió hrivnyával maradt adós a készítmények beszerzése terén, 2 milliós finanszírozásról feledkezett meg a hematológiai rákbetegek kapcsán, s 1,5 milliót nem utalt ki a gyerekeknek.

A megyei büdzséből 10 millió hrivnyát tudtak biztosítani, de ennek az összegnek a 70 százaléka elmegy a bérekre, a kommunális rezsire. A maradék egyharmadból pedig csak az olcsóbb orvosságokat tudják beszerezni. Arról már nem is szólva, hogy a műszaki berendezések is réges-rég megértek már a modernizációra.