A Szent György szalag betiltását kezdeményezték az ukrán parlamentben

Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà íà îäíîì èç àâòîìîáèëåé, â Êèåâå, â ïÿòíèöó, 17 ÿíâàðÿ 2014 ã.  Êèåâå íà Åâðîïåéñêóþ ïëîùàäü ïðèåõàëè àâòîìîáèëè Àâòîìàéäàíà è “àíòèìàéäàíîâöåâ”. Íà ïëîùàäè íàõîäèëîñü 5-6 ìàøèí àâòîìàéäàíîâöåâ è îêîëî 50 àâòî èõ îïïîíåíòîâ. Ó÷àñòíèêè Àâòîìàéäàíà è Åâðîìàéäàíà ïëàíèðîâàëè â ýòîò äåíü ñ 7.00 óòðà îðãàíèçîâàòüñÿ â êîëîííû è âûñòðîèòüñÿ íà ïóòè ïðåçèäåíòñêîãî êîðòåæà â òàê íàçûâàåìûé «êîðèäîð ïîçîðà».  Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Erről Anton Gerascsenko képviselő írt a Facebook oldalán.

Ha az ukrán parlament támogatni fogja a György szalag tiltásának törvényét és az elnök aláírja, akkor közigazgatási felelősségre vonás jár a szalag viseléséért, mely 850 hrivnyától 2550 hrivnyáig terjedő pénzbüntetés.

A tervek szerint az adminisztratív jegyzőkönyvet a Nemzeti Rendőrségnek kellene kiállítani, ezután pedig az ügyet a bíróságoknak adnák át. Elég szomorú, hogy ez a képviselő megpróbálja bevonni a politikába ezzel a rendőrséget, de ha a képviselők ezt mégis elfogadják, akkor ez ellen semmit sem lehet tenni – jegyzi meg az Unian.

Azok a személyek nem kerülnek felelősség alá, akik a szalagot egy korábban kapott állami kitüntetéseként viselik.