Ma ismét ülésezik a minszki kontaktcsoport

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ñåêðåòàðèàòà Ïðåçèäåíòà Ðîìàí Áåññìåðòíûé âî âðåìÿ áðèôèíãà â Ñåêðåòàðèàòå Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, â ïÿòíèöó, 30 ÿíâàðÿ 2009 ã.  ýòîò äåíü â Ñåêðåòàðèàòå Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ñîñòîÿëñÿ áðèôèíã çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Ñåêðåòàðèàòà Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû è ãëàâ ãîñóäàðñòâåííûõ àäìèíèñòðàöèé Ðîâåíñêîé è Õìåëüíèöêîé îáëàñòåé.  õîäå áðèôèíãà  çàìåñòèòåëü ãëàâû Ñåêðåòàðèàòà Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ñêàçàë, ÷òî íà êîíåö ìàðòà â Óêðàèíå áóäåò 3,5 ìëí. áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Ïî åãî ñëîâàì, ýòîò ïðîãíîç ýêñïåðòîâ íå ó÷èòûâàåò òåõ, êòî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòàåò ïî ñîêðàùåííîìó ðàáî÷åìó äíþ èëè íàõîäèòñÿ â îòïóñêàõ çà ñîáñòâåííûé ñ÷åò. Çàìåñòèòåëü ãëàâû Ñåêðåòàðèàòà Ïðåçèäåíòà îòìåòèë, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñíîâíîé çàäà÷åé äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ìåñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ àäìèíèñòðàöèé ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé î ìèíèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ãðàæäàí, êîòîðûõ áóäóò óâîëüíÿòü â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé. Î ñëîæíîé ñèòóàöèè â ðåãèîíàõ ñîîáùèëè ïðèñóòñòâîâàâøèå íà áðèôèíãå ðóêîâîäèòåëè îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ àäìèíèñòðàöèé Ðèâíåíñêîé è Õìåëüíèöêîé îáëàñòåé. Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà Õìåëüíèöêîé îáëàñòè, åñëè ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ, òî òðóäÿùèåñÿ áóäóò âûõîäèòü íà çàáàñòîâêè.  ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäñåäàòåëü Ðèâíåíñêîé ÎÃÀ çàìåòèë, ÷òî ñèòóàöèÿ ñàìà ïî ñåáå íå ðàçðåøèòñÿ, è ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî ïðèíèìàòü äåéñòâåííûå ìåðû. Ôîòî Ìèõàèëà Ìàðêèâà /POOL / ÓÍÈÀÍ

Porosenko a mobilizáció keretszámainak csökkenéséről beszél, és ez mindenképpen jó jelnek tűnik a donbásszi helyzetet illetően. Ilyen körülmények között a tárgyalásoknak is jobban kell haladnia – írja az Unian.

Roman Beszmertnij, a háromoldalú kontaktcsoport politikai alcsoportjának ukrán képviselője beszélt arról, hogy milyen témákról tárgyalnak a március 23-i ülésen. Elsősorban a választásokról, az átmeneti igazságszolgáltatásról, Szavcsenko ítéletéről és egyéb biztonsági kérdésekről lesz szó.

„A mai ülésen a biztonsági alcsoporttal együtt napirendi pontként lett kitűzve a biztonsági ellenőrzések kérdése, hogy megállapítsuk kinek kell meghatározni eléggé biztonságos-e választásokat tartani, vagy más politikai folyamatokat levezetni a jelenlegi körülmények között”

– mondta Beszmertnij.

„A második kérdés az átmeneti igazságszolgáltatás. Van egy dokumentum, ami meghatároz bizonyos kereteket és elveket. Átmeneti igazságszolgáltatásról, amnesztiáról, és további fogolycserékről is tárgyalunk”– magyarázta Beszmertnij. A megbeszélésre teljes mértékben kihatással lesz Nagyija Szavcsenko, ukrán pilótanő Oroszországban meghozott ítélete.