1,2 millió belső menekült van UkrajnábanKijevi hivatalos adatok szerint a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus kitörése óta több mint 169 ezer gyerek volt kénytelen elhagyni az otthonát.

Ïåðåñåëåíöû èç çîíû ïðîâåäåíèÿ ÀÒÎ âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ðóêîâîäñòâîì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïîëèöèè â Ïîëòàâñêîé îáëàñòè, â Ïîëòàâå, 15 ÿíâàðÿ 2016 ã. Ôîòî ×àïàëà Àííà / ÓÍÈÀÍ

Az ukrán kormányzati statisztika szerint a terrorellenesnek nevezett hadműveletek (ATO) kezdete óta 1 millió 290 ezer ember regisztráltatta magát belső menekültként. Az ukrán adatok szerint az áttelepültek között 169 ezer kiskorút, valamint 498 ezer nyugdíjast és fogyatékkal élőt tartanak nyílván. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának közlése szerint terrorellenes műveletek területét (Donyesk és Luganszk megyét) több mint egy millióan hagyták el, a Krím félszigetet pedig 22 142-en.