Sznyezsnij mellett tűz alá került az EBESZ

Íàáëþäàòåëè ÎÁÑÅ íà ïóíêòå ïðîïóñêà Ãîïòîâêà (Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü), 15 ôåâðàëÿ 2016 ã. Õàðüêîâñêèå àêòèâèñòû òðåáóþò çàïðåòèòü ïðîåçä ðîññèéñêèõ ôóð ÷åðåç òåððèòîðèþ îáëàñòè.  ýòîò äåíü îíè ïûòàëèñü ïåðåäàòü îáðàùåíèå ñî ñâîèìè òðåáîâàíèÿìè ïðåäñåäàòåëþ ÕÎÃÀ Èãîðþ Ðàéíèíó, à òàêæå îòâåçëè îáðàùåíèå â ïóíêò ïðîïóñêà Ãîïòîâêà (ãðàíèöà ñ Ðîññèåé). Ôîòî Âëàäèìèð Àíäðååâ / ÓÍÈÀÍ

Az EBESZ jelentéséből kiderült, hogy a megfigyelők tűz alá kerültek.

Április hetedikén 3,5 kilométerre Sznyezsnijtől az EBESZ megfigyelők egyik autójának sofőrje az autó üvegjének repedésére lett figyelmes.

„Miután megálltak, a megfigyelők feljegyezték, hogy a csomagtartó ablakának jobb alsó részén egy 5 mm-es lyuk van, ami egy tölténytől származik”

– olvasható a jelentésben. Bár az ablaküveg páncélozott volt, és a csomagtartó meg a szalonrész is páncélüveggel van ellátva. A jelentésben kiemelik, hogy nem hallották a lövést, ezért nem tudták meghatározni, hogy pontosan honnan lőttek az autóra.