Grojszman kitűzte a célokat

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ íîâîãî ìèíèñòðà Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû Àëåêñàíäðà Ñàåíêî, â Êèåâå, 15 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

Volodimir Grojszman megnevezte kormányának legfontosabb feladatait a kabinet első ülésén.

Három fő irányvonalat jelölt ki: a makrogazdasági stabilitás elérése, a korrupció elleni harc hatékonyabbá tétele, a gazdasági fejlődés elősegítése. A végső célt pedig abban jelölte meg, hogy növekedjék az emberek életszínvonala. A miniszterektől emberközelibb politikát kért, és azt, hogy következetesen, lépésről lépésre valósítsák meg a reformterveket.

„Új, modern államigazgatási rendszert szeretnék kialakítani”

– nyomatékosította.
A tárcák irányítóinak egy hónapot adott a helyzet áttekintésére, a prioritások kijelölésére.