Egy ukrán katona életét vesztette

Áëîêïîñò âîçëå ðàñïîëîæåíèÿ óêðàèíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ â çîíå ïðîâåäåíèÿ ÀÒÎ â Äîíåöêîé îáëàñò³, 7 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî Ñòðóìêîâñêèé Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Május kilencedikén reggel Luganszk megye Krimszkoe települése mellett őrjáratozás közben életét vesztette egy ukrán katona.

A Luganszk megyei katonai-civil adminisztráció sajtóosztálya szerint két másik katona is megsérült. A katona egy taposó aknától vesztette életét – írja az Unian.