177 gárdista halt meg Kelet-Ukrajnában

Ñåêðåòàðü ÑÍÁÎ Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ âî âðåìÿ ïîêàçàòåëüíûõ ó÷åíèé ïî îòáîðó è ïîäãîòîâêå ëè÷íîãî ñîñòàâà âîèíñêîé ÷àñòè 3018, íà òåððèòîðèè ó÷åáíîãî öåíòðà Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Óêðàèíû â ïîñåëêå Ñòàðîå, 2 îêòÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

A kelet-ukrajnai konfliktus 2014-es kitörése óta az Ukrán Nemzeti Gárda 177 katonáját veszítette el és legkevesebb 737-en megsérültek a harcokban – jelentette ki csütörtökön Kijevben Olekszandr Turcsinov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBUO) vezetője.

„A gárdisták, voltak azok, akik az első vonalban harcoltak és megállították az ellenséget. Ezért nagy árat fizettünk, 177-en elesett és 737-en szenvedtek el sérülést” – fogalmazott Turcsinov a Nemzeti Gárda egyik kijevi eseményén.