177 gárdista halt meg Kelet-UkrajnábanA kelet-ukrajnai konfliktus 2014-es kitörése óta az Ukrán Nemzeti Gárda 177 katonáját veszítette el és legkevesebb 737-en megsérültek a harcokban – jelentette ki csütörtökön Kijevben Olekszandr Turcsinov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBUO) vezetője.

Ñåêðåòàðü ÑÍÁÎ Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ âî âðåìÿ ïîêàçàòåëüíûõ ó÷åíèé ïî îòáîðó è ïîäãîòîâêå ëè÷íîãî ñîñòàâà âîèíñêîé ÷àñòè 3018, íà òåððèòîðèè ó÷åáíîãî öåíòðà Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Óêðàèíû â ïîñåëêå Ñòàðîå, 2 îêòÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

„A gárdisták, voltak azok, akik az első vonalban harcoltak és megállították az ellenséget. Ezért nagy árat fizettünk, 177-en elesett és 737-en szenvedtek el sérülést” – fogalmazott Turcsinov a Nemzeti Gárda egyik kijevi eseményén.