Ukrajna felhasználta a kereskedelmi kvóták 85 százalékát

Âîäèòåëü ãðóçîâèêà íàáëþäàåò çà íàïîëíåíèåì êóçîâà çåðíîì  âî âðåìÿ ñáîðà óðîæàÿ ðàííèõ çåðíîâûõ êóëüòóð, íà ïîëå âîçëå ñåëà Ìîëî÷íîå, Ñàêñêîãî ð-íà Êðûìà, â âîñêðåñåíüå, 17 èþëÿ 2011 ã. Ïî ñîîáùåíèþ  Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ, â Óêðàèíå íà 15 èþëÿ 2011 ãîäà ðàííèå çåðíîâûå è çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû îáìîëî÷åíû íà ïëîùàäè 3,9 ìëí. ãà (34% îò ïëàíà), íàìîëî÷åíî 11,1 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 28,5 ö/ãà (â 2010 ã. - 24,3 ö/ãà).      
Ïøåíèöà (îçèìàÿ è ÿðîâàÿ) îáìîëî÷åíà íà ïëîùàäè 2,2 ìëí. ãà (33% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 6,8 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 31,2 ö/ãà (â 2010 ã. - 27 ö/ãà). ß÷ìåíü (îçèìûé è ÿðîâîé) îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 1,5 ìëí. ãà (38% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 3,8 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 26,3 ö/ãà (â 2010 ã. - 22,9 ö/ãà). Ãîðîõ îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 126,2 òûñ. ãà (45% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 180 òûñ. òîíí çåðíà, óðîæàéíîñòü 14,3 ö/ãà (â 2010 ã. - 16,7 ö/ãà).     
Íà÷àòà óáîðêà ðæè íà ïëîùàäè 6,4 òûñ. ãà (2% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 14,1 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 21,9 ö/ãà (â 2010 ã. - 18,5 ö/ãà). Ðàïñ (îçèìûé è ÿðîâîé) îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 425,6 òûñ. ãà (48% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 625,5 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 14,7 ö/ãà (â ïðîøëîì ãîäó - 15,4 ö/ãà). Ïî ïðîãíîçàì Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ, óðîæàé çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð â 2011 ãîäó îæèäàåòñÿ íà óðîâíå 45 ìëí. òîíí (íà 5,8 ìëí. òîíí áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó). Ôîòî Àëåêñåÿ Ñóâèðîâà / ÓÍÈÀÍ

Ukrajna a 2016-os év már majdnem teljesen felhasználta a kereskedelmi kvótáit.

Ukrajna a kukoricára adott kvótát már januárban felhasználta, és a többi termékre adott kvótát is hamarosan felhasználják . A gabonafélékre szintén majdnem elhasználták a kvótát (99,7%), de például a sertésre és az árpára kiadott kvóta még szabad maradt – jelentette az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete.

Ukrajna 20 ezer tonna sertéshúst szállíthat az Európai Unió területére adómentesen, de eddig mindössze csak 1,1 ezret szállított, vagyis a kvóták öt százalékát használta fel. A baromfihús terén még tízezer tonnát szállíthatnak az adómentes 18 ezer tonnából – közölte az Unian.