Ukrajnában is gyászolnak

Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ïàìÿòè è ïðèìèðåíèÿ íà òåððèòîðèè Ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà âîèíàì Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà â óðî÷èùå Øóìåéêîâî (Ïîëòàâñêàÿ îáë. ), 8 ìàÿ 2016 ã. Ôîòî ×àïàëà Àííà / ÓÍÈÀÍ

Június 22-én Ukrajna-szerte megemlékezéseket tartanak a háborús áldozatok emlékére.

A megemlékezés napját 2000. november 17-i elnöki határozatban állapították meg. A második világháború alatt 1941. június 22-én hadüzenet nélkül indított támadást Adolf Hitler fasiszta serege a Szovjetunió ellen. A mai ukrán területek hatalmas veszteségeket szenvedtek a második világégés során. Legalább 5,5 millió civil lakost és 2,5 millió katona veszett oda a mai ország területén.
Petro Porosenko, Ukrajna elnöke is részt vesz a mai megemlékezéseken.