Egy újabb magas szintű hivatalnokot fogtak el korrupció gyanújával

Äåíüãè, êîòîðûå â êà÷åñòâå âçÿòêè ïðåäëàãàëèñü ïðåäñåäàòåëþ Áðîâàðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Íèêîëàþ Äèäåíêî, è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ÐÃÀ, åãî çàìåñòèòåëþ è äâóì ïîìîùíèêàì, â Êèåâå, âî âòîðíèê, 16 äåêàáðÿ 2008 ã.  ýòîò äåíü ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ îòíîñèòåëüíî ðàçîáëà÷åíèÿ ñòîéêîé ïðåñòóïíîé ãðóïïèðîâêè ñ êîððóïöèîííûìè ñâÿçÿìè â Áðîâàðñêîì ðàéîíå.  õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ëóöåíêî ñîîáùèë, ÷òî ñîòðóäíèêè Óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ â Êèåâñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ðàáîòíèêàìè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Óêðàèíû â ïîíåäåëüíèê, 15 äåêàáðÿ çàäåðæàëè ïðåäñåäàòåëÿ Áðîâàðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Íèêîëàÿ Äèäåíêî, è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ÐÃÀ, åãî çàìåñòèòåëÿ è äâóõ ïîìîùíèêîâ, êîòîðûå ïûòàëèñü ïîëó÷èòü âçÿòêó â ðàçìåðå 42 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, ýòà ïðåñòóïíàÿ ãðóïïèðîâêà íà ïðîòÿæåíèè 2005-2008 ãã. çàíèìàëàñü ìîøåííè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ èçãîòîâëåíèåì ñëóæåáíîé äîêóìåíòàöèè î íåçàêîííîì ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.  ÷àñòíîñòè, ýòè ëèöà 15 äåêàáðÿ áûëè çàäåðæàíû âî âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ îò èíîñòðàííîãî èíâåñòîðà «ïåðâîãî òðàíøà» âçÿòêè â ñóììå 11 ìëí. ãðí. çà îôîðìëåíèå åìó äîêóìåíòàöèè î âûäåëåíèè 36 ãà è 40 ãà çåìëè ïîä ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæíîãî ïîñåëêà. Ëóöåíêî îòìåòèë, ÷òî «ýòî àáñîëþòíî ðåêîðäíàÿ ñóììà âçÿòêè, êîòîðóþ ôèêñèðîâàëî ÌÂÄ».  Ëóöåíêî ñîîáùèë, ÷òî 11 ìëí. ãðí., êîòîðûå íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè æóðíàëèñòàì, âçÿëè ñî ñ÷åòîâ ÌÂÄ è âîçâðàòèëè íà íèõ. Ôîòî Àëåêñàíäðà Êîñàðåâà / ÓÍÈÀÍ

A belső biztonsági szolgálat és a főügyészség emberei korrupción érték az Állami Fiskális Szolgálat központi hivatalának egyik emberét.

A hivatalnok 125 ezer hrivnya kenőpénzt fogadott el – közölte Unian. A hivatalnok külföldi valutában, pontosan 10 000 amerikai dollárt követelt az állami fiskális szolgálat egyik regionális alkalmazottjától, hogy ne rendeljen el ellene szolgálati nyomozást. Az UNIAN hírszolgálat megjegyzi, hogy január és február között összesen 241 büntetőjogi eljárást nyitottak a fiskális szolgálat emberei ellen.

Korrupción érték az egészségügyi miniszter helyettesét