Kijev nemet mondott a rezsiemelésreA kijevi városi tanács határozatot fogadott el, melyben megtiltotta, hogy tovább növeljék a kommunális díjakat.
Az UNIAN hírügynökség információi szerint a testület 93 képviselőjéből 75-en támogatták a soron kívül napirendre tűzött javaslatot. A határozat értelemében július elsejétől rezsiemelési moratórium van érvényben a fővárosban.
Alekszandr Omelcsenko az Egység politikai frakció képviselője szerint még az állami támogatás (szubvenció) ellenére egy átlagos ukrán család jövedelmének 20 százalékát költi rezsire.

Êèåâëÿíèí ñ êâèòàíöèÿìè íà îïëàòó çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, óñëóãè ñâÿçè è 200-ãðèâíåâûìè êóïþðàìè ñòîèò â î÷åðåäè â êàññó îäíîãî èç ôèëèàëîâ Ñáåðáàíêà Êèåâà, â ñóááîòó, 19 ìàðòà 2011 ã.  ïðåññ-ñëóæáå Êèåâãîðãîñàäìèíèñòðàöèè ñî ññûëêîé íà ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ÊÏ «Ãëàâíûé èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð» ñîîáùèëè, ÷òî 70% êèåâëÿí ïîëó÷èëè ñêèäêó íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã çà ôåâðàëü. Ëüãîòíûé òàðèô ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåõ æèëüöîâ, êîòîðûå â ïîëíîì îáúåìå äî 20 ÷èñëà ìåñÿöà âíåñëè ïëàòó çà ïîòðåáëåííûå æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè (ÆÊÓ). Äëÿ íèõ òàðèô çà öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå ñîñòàâëÿåò – 2,91 ãðí. çà 1 êâ. ì, çà ãîðÿ÷óþ âîäó è âîäîîòâîä ãîðÿ÷åé âîäû ïðè íàëè÷èè ñ÷åò÷èêà – 15,93 ãðí. çà 1 êóá. ì. Ñîãëàñíî äàííûì ìîíèòîðèíãà ÃÈÂÖ, îñòàëüíûå 30% æèòåëåé ñòîëèöû ïîëó÷èëè êâèòàíöèè ñ íà÷èñëåíèåì òàðèôîâ ñ îïëàòîé ïîñëå 20 ÷èñëà ìåñÿöà.  ÷àñòíîñòè, òàðèô çà öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå ñîñòàâëÿåò – 3,10 ãðí. çà 1 êâ. ì, çà ãîðÿ÷óþ âîäó è âîäîîòâîä – 16,78 ãðí. çà 1 êóá. ì.  ýòîì ïðîöåíòå ó÷òåíû è òå êèåâëÿíå, äëÿ êîòîðûõ, ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ÊÃÃÀ, ëüãîòíûå òàðèôû íå ïðèìåíÿþòñÿ.  ÷àñòíîñòè, ýòî æèëüöû, êîòîðûå ïîëó÷àþò ñóáñèäèè, èìåþò äîëã çà ÆÊÓ.  Êèåâå ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ã. ïîâûøåíû òàðèôû íà ÆÊÓ äëÿ íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ÍÊÐÝ. Òàêæå ìýðèÿ ñòîëèöû ïîäïèñàëà ðàñïîðÿæåíèå î ââåäåíèè â äåéñòâèå ñ 1 ôåâðàëÿ íîâûõ òàðèôîâ ïî ñîäåðæàíèþ äîìîâ è ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé äëÿ êàæäîãî îòäåëüíî âçÿòîãî æèëîãî äîìà.  ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñòîëè÷íîé âëàñòè, âëàäåëüöû êâàðòèð, êîòîðûå ïëàòÿò çà ÆÊÓ ïî ïëàòåæíûì äîêóìåíòàì äî 20 ÷èñëà ñëåäóþùåãî çà ðàñ÷åòíûì ìåñÿöà, èìåþò ñêèäêó ïî òàðèôàì íà 6-10%. Ôîòî Àëåêñàíäðà Ñèíèöû / ÓÍÈÀÍ

„Európa egyik legdrágább országában, Németországban a közüzemi díjakra a háztartások bevételük 12,5 százalékát költik, ráadásul a bérek 24-szer magasabbak az ukrán fizetéseknél” – fogalmazott a városi képviselő. A politikus elárulta azt is, hogy Kijevben legalább 17 ezer a kommunális díjtartozásokkal kapcsolatos per van folyamatban.