Illegális fakitermelés ügyében nyomoznak

Ðàññàäíèê ïèõòû áåëîé íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ ëåñíûõ óãîäèé ÃÏ "Âåëèêîáåðåçíÿíñêîå ËÃ" âîçëå ñ. Âîëîñÿíêà (Âåëèêîáåðåçíÿíñêèé ð-í, Çàêàðïàòñêàÿ îáë. ), 11 ìàÿ 2016 ã. Ôîòî Íåìåø ßíîø / ÓÍÈÀÍ

A kárpátaljai megyei ügyészség augusztus elsején bűnügyi eljárást kezdett 1,55 millió hrivnya értékű tölgyfák kivágásának ügyében.

Az ügyészség a Nagybocskói erdészeti és vadászati hivatal ellen szól, amely 240 tölgyfával többet vágott ki törvénytelenül, mint amennyit engedélyeztek. Az erdészeti vezetőség szándékosan haszonszerzés miatt követte el a tettét. Az ügyészség bejelentette, hogy a tetteseket háromtól hat évig terjedő börtönre ítélhetik – közölte az Unian.