Kizuhant egy kisfiú a nyolcadik emeletről

Æèëîé äîì, â êîòîðîì ïðîæèâàåò ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé àâèàöèîííîé ñëóæáû Óêðàèíû Äåíèñ Àíòîíþê ñ ñåìüåé, â Áîðèñïîëå, 29 èþíÿ 2015 ã. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

Kiesett egy négyéves kisfiú Cservonográdban (Lemberg megye) egy nyolcadik emeleti lakásból szerda délben, a gyerek helyszínen belehalt a sérüléseibe. A szülők ellen eljárást indított a rendőrség.

A vizsgálat eddigi adatai szerint a kisfiú egyedül volt otthon. A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt a szülők ellen indított eljárást. A szomszédok elmondása szerint a 46 éves apa és 37 éves anya gyakran hagyta felügyelet nélkül a gyermeket, és az alkoholt sem vetették meg – irta az UNIAN.