40 százalékkal csökkent az ukrán autógyártás

FILE Ðàáî÷èå íà êîíâåéåðå êðóïíî-óçëîâîé ñáîðêè Çàïîðîæñêîãî àâòîìîáèëåñòðîèòåëüíîãî çàâîäà (ÇÀÇ) âî âòîðíèê, 1 àïðåëÿ 2008 ã. Âî âòîðíèê, 18 íîÿáðÿ 2008 ã. ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò êîðïîðàöèè ”Óêðàâòî” Òàðèýë Âàñàäçå ñîîáùèë, ÷òî ÇÀÎ ”Çàïîðîæñêèé àâòîìîáèëåñòðîèòåëüíûé çàâîä” (ÀâòîÇÀÇ) ïëàíèðóåò â íîÿáðå-äåêàáðå 2008 ã. îñòàíîâèòü ïðîèçâîäñòâî. Ïî åãî ñëîâàì, ñðîê, íà êîòîðûé áóäåò îñòàíîâëåíî ïðåäïðèÿòèå, áóäåò çàâèñåòü îò ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîé ñèòóàöèè. Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â 2008 â ñâÿçè ñ êðèçèñíîé ñèòóàöèåé ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ îäèí ðàç óæå ïðèíèìàëî ðåøåíèå î åãî îñòàíîâêå. Ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò ”Óêðàâòî” òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ÀâòîÇÀÇå èäåò îïòèìèçàöèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííàÿ ñ ñîêðàùåíèåì ïåðñîíàëà, íå íàçâàâ òî÷íóþ öèôðó. Âàñàäçå ñîîáùèë òàêæå, ÷òî â ñëó÷àå îïòèìèñòè÷åñêîãî ñöåíàðèÿ ðàçâèòèÿ äàëüíåéøèõ ñîáûòèé â ýêîíîìèêå, ”ÀâòîÇÀǔ â 2009 ñìîæåò ïðîèçâåñòè 120-130 òûñ. àâòîìîáèëåé. Ðàíåå ”ÀâòîÇÀǔ ïëàíèðîâàë â äåêàáðå ñîêðàòèòü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà äî 30%. Íåìíîãèì ðàíåå ãëàâà êîìïàíèè Áîãäàí Ïåòð Ïîðîøåíêî çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿ ïîøëèí íà ââîç èìïîðòíûõ àâòî íà 20% äëÿ ïîääåðæàíèÿ âíóòðåííåãî ïðîèçâîäèòåëÿ.  îêòÿáðå îáúåì ïðîäàæ àâòîìîáèëåé â Óêðàèíå âûðîñ íà 14%. 5 íîÿáðÿ àâòîïðîèçâîäèòåëè è äèëåðû äîãîâîðèëèñü î ìåðàõ ïî âûâîäó îòðàñëè èç êðèçèñà: êîìïàíèè èíèöèèðóþò ââåäåíèå Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè êâîò íà èìïîðò àâòîìîáèëåé. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Az előző évhez – a januári és július közötti időszakban- képest 40 százalékkal csökkent az ukrán autógyártás és eddig mindössze 2458 db autót gyártottak.

Az adatokat az UNIAN közölte az Ukravtopromra hivatkozva. A személyautók gyártása 34,7 százalékkal csökkent, 1903 darabszámra, míg a haszongépjárművekből 34,7 százalékkal kevesebbet gyártottak, autóbuszból pedig 77,9 százalékkal kevesebbet, összesen 72 darabot. Ha csak a két év júniusi adatait nézzük, akkor a személyautók gyártása 57 százalékkal nőtt 268 darabra és minden egyes autó a Salamon melletti Eurocarban gyártottak. A legnagyobb ukrán autógyár a ZAZ az előző hónapban egyetlen egy autót sem gyártott.