Elfogtak két informátort Luganszk megyébenAz SZBU a Nemzeti Rendőrséggel közösen elfogott két nőt Luganszk megyében, akik a felkelőknek szivárogtattak információkat az ukrán hadsereg mozgásairól.

Âîîðóæåííûå ñòîðîííèêè ñàìîïðîâîçãëàøåííîé «Äîíåöêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè» âîçëå ðåçèäåíöèè áèçíåñìåíà Ðèíàòà Àõìåòîâà, â Äîíåöêå, â âîñêðåñåíüå, 25 ìàÿ 2014 ã.  ìèòèíãå ó ðåçèäåíöèè Àõìåòîâà ó÷àñòâóþò íåñêîëüêî ñîòåí ñòîðîííèêîâ ÄÍÐ, ïðèøåäøèõ ñ ìèòèíãà íà ïëîùàäè Ëåíèíà â öåíòðå Äîíåöêà. Ôîòî Êîíñòàíòèíà ×åðãèíñêîãî / ÓÍÈÀÍ

Az SZBU sajtóosztálya szerint, ezek a helyi lakosok rendszeresen kapcsolatba kerültek a felkelőkkel és a hadsereg katonáinak számáról, helyzetéről és fegyverzetéről adtak át információkat. A nyomozók szerint a nők információkat gyűjtöttek a katonai objektumokról, és az egységekben szolgáló katonák személyes információit is átadták. Az informátorokra súlyos büntetés várhat – írta az UNIAN.