Az egyik tornádós beismerő vallomást tettMint arról már korábban írtunk, a feloszlatott Tornádó önkéntes egység parancsnokainak telefonján gyerekek megerőszakolásáról szóló felvételeket találtak. 

Ïðàâîîõðàíèòåëè âî âðåìÿ ìèòèíãà âîçëå Îáîëîíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã. Êèåâà, ãäå ïðîõîäèò çàñåäàíèå ïî äåëó áûâøåãî áîéöà áàòàëüîíà "Òîðíàäî" Íèêîëàÿ Öóêóðà, 2 àâãóñòà 2016 ã.  ýòîò äåíü ìèòèíãóþùèå ó çäàíèÿ Îáîëîíñêîãî ðàéñóäà, ãäå ðàññìàòðèâàëîñü äåëî áûâøåãî áîéöà áàòàëüîíà "Òîðíàäî" Íèêîëàÿ Öóêóðà, âñòóïèëè â äðàêó ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè. Îíè çàáëîêèðîâàëè çäàíèå ñóäà, òðåáóÿ äîïóñòèòü èõ íà ñóäåáíîå çàñåäàíèå. Îäíàêî ñóä ñîñòîÿëñÿ â çàêðûòîì ðåæèìå. Ïðèñóòñòâóþùèé íà ìåñòå èíöèäåíòà íàðîäíûé äåïóòàò Ñåìåí Ñåìåí÷åíêî çàÿâèë, ÷òî ñ 12 ÷àñîâ äíÿ "òîðíàäîâöû" ñèäÿò â ñóäå â êëåòêå 6 íà 2 ìåòðà áåç âîäû è åäû. 17 èþíÿ 2015 ãîäà ñóä àðåñòîâàë âîñüìåðûõ áîéöîâ ðîòû "Òîðíàäî" ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåðøåíèè ðÿäà òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

A bírósági tárgyaláson az egyik vádlott beismerte a bűnét, közölte Ruszlan Kravcsenko katonai ügyész. Jurij Sevcsenko beismerte, hogy a Büntetőtörvénykönyv három pontjában felelős emberrablásért, kínzásért és szolgálati hatáskör túllépéséért.

A kijevi obolonyi bíróság kérésére a fogva tartását ezután házi őrizetté változtatták és még védőőrizetet is kapott. Elrendelték az egység többi tagjánál is az fogva tartási idő meghosszabbítását.