Újabb katonai felszerelés indul Ukrajnába

×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé ïîñîë ÑØÀ â Óêðàèíå Äæåôôðè Ïàéåòò âî âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ íà îáùóþ ñóììó ïîðÿäêà 100 ìëí äîëë. î ñòðîèòåëüñòâå çåðíîâîãî òåðìèíàëà â ïîðòó "Þæíûé" (Îäåññêàÿ îáë. ) â Êèåâå, 24 ôåâðàëÿ 2016 ã. Óêðàèíà è ÑØÀ ïîäïèñàëè èíâåñòèöèîííîå ñîãëàøåíèå íà îáùóþ ñóììó ïîðÿäêà 100 ìëí äîëë. î ñòðîèòåëüñòâå çåðíîâîãî òåðìèíàëà â ïîðòó "Þæíûé" (Îäåññêàÿ îáë. ). Îäíîé èç ñòîðîí ñîãëàøåíèÿ âûñòóïèëà àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ Cargill - îäíà èç êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ÷àñòíûõ êîìïàíèé, èíâåñòèðóþùèõ â ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Az Egyesült Államok a napokban újabb „halált nem okozó” katonai felszerelést küld Ukrajnába – jelentette be Geoffrey Pyatt kijevi amerikai nagykövet.

„Az Egyesült Államok 600 millió dollár értékben szállított fegyvert és katonai felszerelést Ukrajnának. Büszke vagyok arra, amit elértünk: Javorovban amerikai tisztek végzik az ukrán katonák kiképzés, korszerű fegyverek és ezernél is több éjjellátó berendezés érkezett. A napokban újabb szállítmány várható” – mondta Pyatt.

Arra az újságírói kérdésre, hogy érkezhetnek-e Ukrajnába Javelin páncéltörő rakétarendszerek az amerikai diplomata azt válaszolta, hogy az erős és fejlett ukrán hadiipar ellátja fegyverekkel a hadsereget.
„Bízom abban, hogy az elkövetkező hónapokban az ipari együttműködésnek köszönhetően javulni fognak Ukrajna védelmi képességei” – fogalmazott a nagykövet.