Még mindig ég a tőzegláp Lemberg mellettTovábbra is füstfelhő gomolyog a Lembergtől 15 kilométerre lévő Szitihov község közelében, ahol szeptember eleje óta ég a tőzegláp.

Ñîòðóäíèêè ÃÑ×Ñ Óêðàèíû òóøàò î÷àãè âîçãîðàíèÿ òîðôà âî Ëüâîâñêîé îáëàñòè, 6 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Èãîðÿ Êóðóñà / ïðåäîñòàâëåíî ïðåññ-ñëóæáîé ÃÑ×Ñ âî Ëüâîâñêîé îáëàñòè / ÓÍÈÀÍ

Szeptember hatodikán a tűzoltóknak fél hektár területen sikerült eloltani a tüzet, de egy hektárnyi területen még mindig ég. A Lemberg megyei katasztrófaelhárítók folyamatosan a helyszínen vannak és folyamatosan locsolják a területet. A Szitihov melletti területekről áramló füst a 15 km távolságra lévő Lembergbe is elszáll, de a sűrű füst miatt alaposan lecsökkent a látótávolság az utakon.