Rossz úton jár Ukrajna

Ìåæäóíàðîäíûé ïóíêò ïðîïóñêà äëÿ àâòîìîáèëüíîãî ñîîáùåíèÿ "Ãîïòîâêà" (Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü), â ñðåäó, 15 îêòÿáðÿ 2014 ã. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Àðñåíèé ßöåíþê â ðàìêàõ ðàáî÷åãî âèçèòà â Õàðüêîâñêóþ îáëàñòü îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà îáóñòðîéñòâà ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû "Ñòåíà" è ïîáûâàë íà ìåæäóíàðîäíîì ïóíêòå ïðîïóñêà äëÿ àâòîìîáèëüíîãî ñîîáùåíèÿ "Ãîïòîâêà", ãäå îçíàêîìèëñÿ ñ îáóñòðîéñòâîì áëîêïîñòîâ. Ôîòî Àíäðåÿ Êðàâ÷åíêî / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ukrajna hibát követ el, amikor a külföldi hitelezőktől remél segítséget.

Ezt a véleményt osztotta meg hallgatóságával a Kijevben előadást tartó Erik Rajnert. A tallinni egyetem nemzetközileg is ismert közgazdásza figyelmeztette Ukrajnát, hogy rossz stratégiát követ, amikor a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) és más külföldi hitelezőktől reméli talpra állítani a saját gazdaságát. Az észt szakértő ehelyett azt tanácsolta a kijevi vezetésnek, hogy inkább fordítson sokkal nagyobb figyelmet a honi ipar fejlesztésére, mindenekelőtt a kis- és közepes vállalkozások segítésére.

Azt ajánlotta, hogy Ukrajnában is hozzanak létre egy olyan fejlesztési bankot, amely jelentős tőkét tudna áramoltatni a hazai gazdaságba. Sokkal inkább a saját gazdasági potenciáljának a megerősítsésével kellene foglalkoznia Ukrajnának, mint azt lesni, mikor ad újabb kölcsönt az IMF. Az ország eladósítása semmi jóhoz nem fog vezetni – figyelmeztetett Erik Rajnert, Görögországot hozva fel példának, hogy az IMF-el való együttműködés milyen negatív eredményt képes szülni.