Kárpátalján tartotta első ülését az Interparlamentáris Unió magyar-ukrán tagozata


Magyarország és Ukrajna, ezen be­lül Kárpátalja kap­cso­la­ta­i­nak idő­sze­rű kér­dé­se­it te­kin­tet­ték át az Interparlamentáris Unió (IPU) ma­gyar-uk­rán ta­go­za­tá­nak pén­te­ken Ungváron meg­tar­tott el­ső ülé­sén.

Az Országgyűlés és az uk­rán par­la­ment 14 kép­vi­se­lő­jé­ből ál­ló kül­dött­sé­get hi­va­ta­lá­ban fo­gad­ta Volodimir Csubirko, a Kárpátalja me­gyei ta­nács (köz­gyű­lés) el­nö­ke, aki a két or­szág hon­atyá­i­tól el­ső­sor­ban azt kér­te, hogy jár­ja­nak köz­ben az uk­rán-ma­gyar ha­tár­ra ter­ve­zett új át­ke­lők épí­té­sé­nek mi­ha­ma­rab­bi meg­kez­dé­se és a már mű­kö­dők inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­se ér­de­ké­ben. Felhívta a fi­gyel­met ar­ra, hogy kör­nye­ze­ti ka­taszt­ró­fa fe­nye­get Aknaszlatinán, ahol a nem mű­kö­dő só­bá­nya karsz­to­so­dá­sa mi­att ro­ha­mo­san nö­vek­szik a kö­zel­ben ta­lál­ha­tó Tisza vi­zé­nek só­tar­tal­ma, ve­szé­lyez­tet­ve a fo­lyó élő­vi­lá­gát. Megköszönte Magyarország ed­di­gi se­gít­sé­gét, és azt kér­te az or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lők­től, se­gít­sék elő, hogy uni­ós for­rá­sok is be­von­ha­tók le­gye­nek a két or­szág ere­jét meg­ha­la­dó prob­lé­ma meg­ol­dá­sá­ba. Fontosnak ne­vez­te, hogy ki­je­vi rész­ről el­há­rul­ja­nak az aka­dá­lyok a ma­gyar se­gít­ség­gel épí­ten­dő be­reg­szá­szi el­ke­rü­lő­út épí­té­sé­nek fi­nan­szí­ro­zá­sa elől.

A meg­be­szé­lést kö­ve­tő­en Németh Zsolt, az Országgyűlés kül­ügyi bi­zott­sá­gá­nak el­nö­ke az MTI ér­dek­lő­dé­sé­re el­mond­ta: len­dü­le­te­sen, a jö­vő­re néz­ve biz­ta­tó­an kezd­te meg mű­kö­dé­sét az IPU ma­gyar-uk­rán ta­go­za­ta, amely fél­éven­te fog ülé­sez­ni. Hangsúlyozta, na­gyon fon­tos­nak te­kin­ti, hogy Ukrajna kér­dé­se a mig­ráns­vál­ság mi­att ne ke­rül­jön ki a nem­zet­kö­zi köz­vé­le­mény fi­gyel­mé­nek kö­zép­pont­já­ból, hi­szen az uk­raj­nai konf­lik­tus csak ak­kor lesz meg­old­ha­tó, ha kel­lő nem­zet­kö­zi fi­gye­lem irá­nyul rá. “Örvendetes, hogy a vi­lág fel­is­mer­te, en­nek a konf­lik­tus­nak nincs ka­to­nai meg­ol­dá­sa, és meg­kez­dő­dött a po­li­ti­kai ren­de­zés ki­dol­go­zá­sa, ami­nek fon­tos lé­pé­se lesz az el­kö­vet­ke­ző na­pok­ban a Putyin-Obama ta­lál­ko­zó” – mond­ta az ame­ri­kai és az orosz el­nök meg­be­szé­lés­re utal­va, meg­je­gyez­ve, hogy fel­te­he­tő­en Szíria mel­lett Ukrajna is a tár­gya­lá­sok na­pi­rend­jén sze­re­pel majd. Úgy vél­te, a ren­de­zé­si fo­lya­mat­ban Ukrajnának és Európának is sze­re­pet kell kap­nia, hogy ne szü­let­hes­sen olyan meg­ál­la­po­dás, amely kor­lá­toz­za Ukrajna szu­ve­re­ni­tá­sát.

A po­li­ti­kus ör­ven­de­tes­nek mond­ta, hogy Kárpátalján tar­tot­ta meg el­ső ülé­sét az IPU ma­gyar-uk­rán ta­go­za­ta, mi­vel ez a me­gye kap­csol­ja össze Magyarországot Ukrajnával. Kiemelte: el­is­me­rés il­le­ti a kár­pát­al­jai ve­ze­tő­ket, mert az el­múlt két év­ben si­ke­rült meg­őriz­ni a nem­ze­ti­sé­gi bé­két a tér­ség­ben. Az ung­vá­ri meg­be­szé­lé­sek­ről szól­va el­mond­ta, tel­jes össz­hang van a ma­gyar, az uk­rán és a kár­pát­al­jai part­ne­rek kö­zött az uk­rán-ma­gyar kap­cso­la­tok jö­vő­be­ni po­zi­tív ala­ku­lá­sát il­le­tő­en.

Brenzovics László, az uk­rán par­la­ment kép­vi­se­lő­je, az in­ter­par­la­men­tá­ris ta­go­zat uk­rán cso­port­já­nak tag­ja, a KMKSZ el­nö­ke az MTI-nek ki­fej­tet­te: fon­tos lé­pés­nek tart­ja, hogy meg­kezd­te mű­kö­dé­sét az IPU ma­gyar-uk­rán ta­go­za­ta, mi­vel az utób­bi idő­ben az uk­rán-ma­gyar kap­cso­la­tok nem min­dig ala­kul­tak meg­fe­le­lő mó­don, hi­szen el­ső­sor­ban uk­rán rész­ről szá­mos fél­re­ér­tés ne­he­zí­ti azo­kat. Úgy vél­te, hogy a két or­szág par­la­men­ti kép­vi­se­lői kö­zöt­ti ta­lál­ko­zók a meg­fe­le­lő szín­te­rei le­het­nek a fél­re­ér­té­sek tisz­tá­zá­sá­nak, a meg­ol­dat­lan kér­dé­sek ren­de­zé­sé­nek.

mti